Hizmetler

Mali İşler Birimi Görevleri

 • Kanunlar, mevzuat ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda bölgenin muhasebe kayıtlarının tutulması, sevk ve idare edilmesi,
 • Bölgenin finansman ve mevduatlarının akışının takip edilmesi ve yönlendirilmesi,
 • Bölgenin alt yapı inşaatları ile mal ve hizmet alımı ile yaptıracağı her türlü işler sebebiyle yapacağı ödemeler için nakit akışının ayarlanması
 • Personelin S.S.K. ile ilgili aylık hizmet prim bildirgesinin ödemelerinin yapılması,
 • Muhtasar, KDV, Elektrik Tüketim Vergisi, Emlak, araç alım – satım vb kanuni beyannamelerin, süresi içinde ilgili dairelere ödenmesi,
 • Yönetim aidatları, katılım payları, elektrik, su, atıksu vb. hizmetler için düzenlenen faturaların muhasebeleştirilmesi, ödemelerin izlenmesi, gecikme zamlarının tahakkuk ve tahsil edilmesi,
 • Her ayın sonunda mizan ve gelir – gider tablolarının tanzim edilmesi Bölge Müdürüne sunulması,
 • Her yıl sonunda Genel Kurul’a ve Yönetim Kurulu’na sunulan bütçe raporlarının hazırlanması,
 • Bölgede oluşan katı atıkların hizmet kayıtlarının tutulması ve takibi,
 • Araç Trafik sigortaları ve kaskoları ile bölge bina ve tesislerin sigortalanması, günü gelen poliçeler için tekliflerin toplanması ve konunun Bölge Müdürüne sunulması,
 • Oluşan hasarların sigorta şirketine bildirilmesi takibi ve bedel tahsislerinin takibi,
 • Bölgenin sosyal tesislerinde işletmeci olarak hizmet verenlerin kira bedellerinin takip edilmesi, sözleşme bitim tarihlerinin takip edilerek yasal artışların yapılması, sözleşmesi sona erenlerin yasal süresi içinde Bölge Müdürlüğü’ne bildirilmesi,
 • Yukarıda belirtilmeyip Bölge Müdürlüğü’nce Mali İşler Birimi’ne takip, kontrol ve sonuçlandırılması için verilen sair görevlerin yapılması.

Diğer Hizmetler