Hizmetler

Fen İşleri Birimi Görevleri

Doğalgaz İşleri :

 • Bölgenin doğalgaz şebekesinin bakım ve onarımının yapılması, meydana gelen hat ve trafo arızalarının giderilmesi ve 24 saat aralıksız takibi,
 • OSB’nin doğalgaz besleme hattının bakımı, kontrolü ve arızalarının giderilmesi,
 • Doğalgaz dağıtım merkezlerinin haftalık periyotlarla kontrollerinin yapılarak devamlı hizmet vermesini sağlamak,
 • Her ayın son günü sanayicilerin doğalgaz tüketimlerinin tespit edilerek ölçü devrelerinin kontrolü ve sayaç endekslerin okunması ile okunan verilerin muhasebe birimine aktarılması,
 • Sanayicilerimizin doğalgaz abonesi olma taleplerinin incelenmesi, Mekanik projelerinin onayı ve tesislerinin uygun görülmesi halinde abonelik işlemlerinin yapılması,
 • Doğalgaz enerjisinin; verimli, kaliteli, kesintisiz ve güvenilir olarak sanayicilere sunumu ve kayıp-kaçağın önlenmesi ile ilgili her türlü önlemi almak,

İmar İşleri :

 • Sanayi parselleri ve hizmet destek alanlarında bulunan parsellerin mülkiyet takiplerini yapmak,
 • Sanayicilerle arsa, plan, proje, ruhsat ve izinlerle ilgili bilgileri vermek, yazışmaları düzenlemek, 
 • Sanayicilerin yapacakları tesislere ait projeleri İmar planı ve OSB yönetmelikleri doğrultusunda incelemek, inceletmek ve onaylatmak ve arşivlemek-Yapı ruhsatlarını düzenlemek ve onaylatmak,
 • Sanayicilerle Yapı Denetim Firmaları arasındaki sözleşmeye ve Yapı Denetim Kanununa uygun olarak yapı denetiminin yapılmasını takip etmek, Denetim hak edişlerini incelemek, takip etmek, ödemelerini sağlamak,
 • İş bitiminde, İş bitim belgelerini düzenlemek ve inşaatları kontrol etmek, arazi ve proje kontrollerini yapmak, Yapı Kullanma İzinlerini düzenlemek ve onaylatmak,
 • Bölgeden tapu devri talep eden sanayicilere tapularının verilmesi için gerekli olan evrakların kontrol edilmesi ve Bölge Müdürüne sunulması,
 • Bölgenin İmar planlaması ve Parselasyon planlama çalışmalarını Bölge Müdürü ile birlikte koordine etmek.

Altyapı İşleri :

 • OSB’nin altyapı ve üstyapı inşaatlarının takibi, kontrolü, altyapı ve üstyapı hatlarının tamir ve bakımlarının yapmak,
 • Bölgeye ait cadde ve sokaklarda ağaçların bakımı, sulanması, ilaçlanması, mahsullerinin toplanması vs. ileri takip etmek,
 • Su kuyularının ve su deposundaki motorların mekaniksel bakım ve onarımlarının yapılması ve olası arızalarının minimuma indirilmesi, mekanik aksamlarının kontrolü ve onarımlarının yapılması,
 • Abonelerimizin su sayaçlarının kontrolü ve arızalı olanlarının değiştirilmesini sağlamak,
 • Birimine ait araç ve iş makinalarının bakım onarımlarının yapılması veya yetkili servislere yaptırılması,
 • Bölgenin yeşil alanlarındaki dikili ağaçların bakımı, sulanması ve yabani otlarla mücadele yapılması

Diğer İşler :

 • AFAD’la ilgili iş ve işlemleri koordine etmek,
 • Bölgede oluşan katı atıkların OSB personelince toplatılmasının sağlanması ve takibi,
 • Bölge ile ilgili teknik bilgi ve belgeleri saklamak, doküman hazırlamak, raporlar düzenlemek ve takip etmek,
 • Yukarıda belirtilmeyip Bölge Müdürlüğü’nce İmar Altyapı Birimi’ne takip, kontrol ve sonuçlandırılması için verilen sair görevlerin yapılması.

Diğer Formlar