Aydın Organize Sanayi Bölgesi

Hizmetler

İmar Altyapı Birimi Görevleri

 • Sanayi parselleri ve hizmet destek alanlarında bulunan parsellerin mülkiyet takiplerini yapmak,
 • OSB’nin altyapı ve üstyapı inşaatlarının takibi, kontrolü, bakımını yapmak / yaptırmak,
 • Bölgenin İmar planlaması ve Parselasyon planlama çalışmalarını koordine etmek.
 • Sanayicilerle arsa, plan, proje, ruhsat ve izinlerle ilgili bilgileri vermek, yazışmaları düzenlemek,
 • Sanayi tesislerinin projelerini incelemek, onaylamak,
 • Sanayicilerin yapacakları tesislere ait projeleri İmar planı ve OSB yönetmelikleri doğrultusunda incelemek, inceletmek ve onaylatmak ve arşivlemek-Yapı ruhsatlarını düzenlemek ve onaylatmak,
 • Sanayicilerle Yapı Denetim Firmaları arasındaki sözleşmeye ve Yapı Denetim Kanununa uygun olarak yapı denetiminin yapılmasını takip etmek, Denetim hak edişlerini incelemek, takip etmek, ödemelerini sağlamak,
 • İş bitiminde, İş bitim belgelerini düzenlemek ve inşaatları kontrol etmek, arazi ve proje kontrollerini yapmak, Yapı Kullanma İzinlerini düzenlemek ve onaylatmak,
 • Bölgenin yukarıdaki konularda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile olan yazışmalarını düzenlemek, aylık ve üç aylık raporları düzenleyip göndermek,
 • Bölgeden tapu devri talep eden sanayicilere tapularının verilmesi için gerekli olan evrakların ve yapılacak sözleşmelerin tamamlanması,
 • İşletmelerini devir talebinde bulunan üyelerin gerekli olan evraklarının kontrol edilmesi.
 • Bölge ile ilgili teknik bilgi ve belgeleri saklamak, doküman hazırlamak, raporlar düzenlemek ve takip etmek,
 • Bölgenin yollarının, altyapı ve üstyapı hatlarının tamir ve bakımlarının yapmak,
 • Abonelerimizin su sayaçlarının kontrolü ve arızalı olanlarının değiştirilmesini sağlamak,
 • Bölgenin yeşil alanlarındaki dikili ağaçların bakımı, sulanması ve yabani otlarla mücadele yapılması
 • Yukarıda belirtilmeyip Bölge Müdürlüğü’nce İmar Altyapı Birimi’ne takip, kontrol ve sonuçlandırılması için verilen sair görevlerin yapılması.

Diğer Formlar